سبزی در انواع غذاهای ایرانی و مخصوصا آش هایی مانند آش بلغور و برنج، آش گوجه سبز، آش ترخینه، و … استفاده می شود. یکی از غذاهای سنتی ایرانی که بسیار پرطرفدار است و معمولا به عنوان عصرانه در دورهمی ها سرو می شود، آش رشته است. مهم ترین ماده مورد استفاده در آش رشته که نقش چشمگیری در طعم و مزه آن دارد، سبزی آن است.

اطلاعات بیشتر

اگر سبزی آش به اندازه و نسبت درست، استفاده نشود مزه غذا تغییر می کند. بنابراین آگاهی از نوع سبزی مورد استفاده در آش رشته و میزان استفاده از هر کدام، می تواند به شما کمک کند تا در سرمای زمستان یک آش رشته داغ و خوشمزه طبخ کنید و از خوردن آن در کنار خانواده لذت ببرید.

ترکیبات سبزی خشک درویش  : ﺗﺮه، ﺟﻌﻔﺮى، ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ، اﺳﻔﻨﺎج ، گشنیز و شوید می باشد .
دستور و ﺗﺮﮐﯿﺐ دﻗﯿﻖ و ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺒﺰى ﺑﻪ ﺧﻮﺷﻤﺰﮔﻰ غذاهای مخصوصا سُنتی- ایرانی ﻣﻰاﻓﺰاﯾﺪ.
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﻰ در ﺳﺒﺰى ﺗﺎزه ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﺮوﺷﻨﺪهﻫﺎ از ﻫﺮ ﺳﺒﺰى مقداری ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ‌ی ﺧﻮد درون سبد شما ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﻌﻢ ﻫﺮ دﻓﻌﻪ‌ی آن ﺑﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
رﻧﮓ ﻃﺒﯿﻌﻰ و راﯾﺤﻪ‌ی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از وﯾﮋﮔﻰﻫﺎى ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد آن اﺳﺖ.

تنوع ﺳﺒﺰى ﺧﺸﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺰى ﺗﺎزه ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﻣﻰﺗﻮاﻧﯿﺪ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
سبزس ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺸﮏ ﺑﻮدن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺬف ﻗﺴﻤﺖﻫﺎى اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺰى ﺗﺎزه ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرى ﺑﯿﺸﺘﺮى دارد.

در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن از ﻣﺰاﯾﺎى اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﺰىﻫﺎى ﺧﺸﮏ درویش ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻤﺎ در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﯿﺪ محصول منتخب خود را ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
تمامی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ و ﻣﻮادﻣﻌﺪﻧﻰ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺒﺰى ﺗﺎزه در ﺳﺒﺰى ﺧﺸﮏ درویش ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪراﺣﺘﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ آنﻫﺎ را ﺟﺬب ﮐﻨﺪ.
سهولت اﺳﺘﻔﺎده، ﯾﮑﻰ دﯾﮕﺮ از ﻣﺰاﯾﺎى اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﺰىﻫﺎى ﺧﺸﮏ درویش ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و دﯾﮕﺮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻧﮕﺮانِ کمبود وﻗﺖ و ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺳﺒﺰى ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ.
سبزی ﻫﺎى ﺧﺸﮏ ﺷﺪه‌ی درویش داراى ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳبی ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﻘﺮون ﺑﻪﺻﺮﻓﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

لازم به ذکر است که سبزی آش درویش به گونه ای ترکیب شده است که قابل استفاده برای انواع آش می باشد .

پروژه های اخیر

نعنا خشک درویش

مرزه خشک درویش

گشنیز خشک درویش

شوید خشک درویش

شنبلیله خشک درویش
ریحان خشک درویش
فهرست