یکی از خوشمزه‌ترین غذاهای سنتی ایرانی قورمه‌ سبزی است. این غذا به دلیل طعم خاص و بوی دلپذیرش طرفداران بسیاری دارد که دارد نمی‌توان از کنار آن به سادگی گذشت. شاید سخت‌ترین مرحله تهیه این خورش خوشمزه، تهیه سبزی آن باشد. متاسفانه امروزه به دلیل مشغله‌های زیاد شاید فرصت تهیه سبزی قورمه را نداشته باشید. در چنین شرایطی پیشنهاد ما به شما سبزی خشک  قورمه درویش است.

اطلاعات بیشتر

از ویژگی‌های جالب این سبزی خوشمزه این است که به وسیله تکنولوژی جدید و بدون مواد نگهدارنده تولید شده است. در فرایند تولید این محصول، سبزی داخل پاکت مخصوص غیرقابل نفوذ پر شده است. پس مطمئن باشید که سبزی‌خشک قورمه  درویش بدون نیاز به مواد نگهدارنده تولید شده‌اند و ماندگاری بالایی دارند.

تنوع ﺳﺒﺰى ﺧﺸﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺰى ﺗﺎزه ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﻣﻰﺗﻮاﻧﯿﺪ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
سبزیﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺸﮏ ﺑﻮدن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺬف ﻗﺴﻤﺖﻫﺎى اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺰى ﺗﺎزه ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرى ﺑﯿﺸﺘﺮى دارد.

در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن از ﻣﺰاﯾﺎى اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﺰىﻫﺎى ﺧﺸﮏ درویش ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻤﺎ در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﯿﺪ محصول منتخب خود را ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
تمامی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ و ﻣﻮادﻣﻌﺪﻧﻰ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺒﺰى ﺗﺎزه در ﺳﺒﺰى ﺧﺸﮏ درویش ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪراﺣﺘﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ آنﻫﺎ را ﺟﺬب ﮐﻨﺪ.
سهولت اﺳﺘﻔﺎده، ﯾﮑﻰ دﯾﮕﺮ از ﻣﺰاﯾﺎى اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﺰىﻫﺎى ﺧﺸﮏ درویش ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و دﯾﮕﺮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻧﮕﺮانِ کمبود وﻗﺖ و ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺳﺒﺰى ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ.
سبزىﻫﺎى ﺧﺸﮏ ﺷﺪه‌ی درویش داراى ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳبی ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﻘﺮون ﺑﻪﺻﺮﻓﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

پروژه های اخیر

نعنا خشک درویش

مرزه خشک درویش

گشنیز خشک درویش

شوید خشک درویش

دال عدس درویش
سبزی پلو درویش
فهرست