روز: دسامبر 15, 2020

مسئولیت اجتماعی

تولید‌کنندگان در مقابل جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کنند مسئولیت دارند؛ زیرا از منابع آن بهره‌مند می‌شوند. مسئولیت اجتماعی ما، نه فقط در قبال مصرف کنندگان محصولات جهرم بهین آسا…
فهرست