مسئولیت اجتماعی

تولید‌کنندگان در مقابل جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کنند مسئولیت دارند؛ زیرا از منابع آن بهره‌مند می‌شوند. مسئولیت اجتماعی ما، نه فقط در قبال مصرف کنندگان محصولات جهرم بهین آسا…
فهرست