پودر خردل درویش

ﺧﺮدل ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺒﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﻢ ﺑﺮوﮐﻠﯽ و ﮐﻠﻢ . آﺳﯿﺎ و اروﭘﺎ ﮐﺸﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﻧﻘﺎط ﻣﻌﺘﺪل اروﭘﺎ ﺑﻮده و ﻫﺰاران ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﯿﺎه ﺧﺮدل در ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ، ای از ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻌﺮوف ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﺳﺎﻗﻪ ﺧﺮدل ﺳﯿﺎه و ﺧﺮدل ﻗﻬﻮه ، ﺧﺮدل اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد؛ ﺧﺮدل ﺳﻔﯿﺪ ی ﺗﺮی دارد و در ﺗﻬﯿﻪ ﻫﺎی آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺧﺮدل ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺧﺮدل زرد ﻃﻌﻢ ﻣﻼﯾﻢ ﺑﺮگ و داﻧﻪ ﺳﺲ ﺧﺮدل ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

پودر خردل نوعی ادویه است که از گیاه خردل بدست می آید.

 

 

از ﺧﻮاص ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﻮدر ﺧﺮدل دروﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد :

۱ـ کمک به درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن 

خردل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﻓﯿﺘﻮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻋﻤﻞ ، وﺟﻮد ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ:ﮔﻠﻮﮐﻮزﯾﻨﻮﻻت و ﻣﯿﺮوﺳﯿﻨﺎز در داﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺮدل ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و رﺷﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ را ﻣﻬﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ..

۲ـ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ درﻣﺎن آرﺗﺮﯾﺖ روﻣﺎﺗﻮﺋﯿﺪ

ﺧﺮدل ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ درﻣﺎن آرﺗﺮﯾﺖ روﻣﺎﺗﻮﺋﯿﺪ  ﻣﺤﺘﻮای ﺳﻠﻨﯿﻮم و ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺮدل ، ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آرﺗﺮﯾﺖ روﻣﺎﺗﻮﺋﯿﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ درﻣﺎن ﺷﻮد

۳_ ﺧﺮدل ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ درﻣﺎن ﻣﯿﮕﺮن

ﻋﻼﺋﻢ ﻣﯿﮕﺮن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ، داﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺮدل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ

۴_ ﺧﺮدل ﺳﺮﺷﺎر از ﻓﯿﺒﺮ رژﯾﻤﯽ 

داﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺮدل ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻮﺑﯽ از اﻟﯿﺎف و ﻓﯿﺒﺮ رژﯾﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز در ﺑﺪن را ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ.

۶ _ ﺧﺮدل ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ درﻣﺎن ﻓﺸﺎر ﺧﻮن

ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ و ﺳﻠﻨﯿﻮم در درﻣﺎن ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ، آﻫﻦ ، ﺗﻌﺪادی از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﻣﻮﺟﻮد در داﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺮدل ﻣﺎﻧﻨﺪ:ﻣﺲ برای فشار خون بالا ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ و ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.

۵ _ ﺧﺮدل ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ درﻣﺎن آﺳﻢ 

آﻫﻦ و ﺳﻠﻨﯿﻮم ، وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ:ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ، داﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺮدل ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﺳﻢ ﻣﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﻤﻠﻪ آﺳﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

۶ _ ﺧﺮدل ﺑﺮای درﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ

پودر خردل اﻏﻠﺐ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺘﻘﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﻓﻪ و ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

جدول ویژگی‌ها

آخرین محصولات

41

پودر ژله سیب سزار

اطلاعات بیشتر
1

پودر ژله موزی سزار

اطلاعات بیشتر
61

پودر ژله انبه سزار

اطلاعات بیشتر
77

پودر ژله آناناس سزار

اطلاعات بیشتر
سبد خرید