سبزی قورمه سبزی درویش

از ویژگی‌های جالب این سبزی خوشمزه این است که به وسیله تکنولوژی جدید و بدون مواد نگهدارنده تولید شده است. در فرایند تولید این محصول، سبزی داخل پاکت مخصوص غیرقابل نفوذ پر شده است. پس مطمئن باشید که سبزی‌خشک قورمه  درویش بدون نیاز به مواد نگهدارنده تولید شده‌اند و ماندگاری بالایی دارند.

تنوع ﺳﺒﺰى ﺧﺸﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺰى ﺗﺎزه ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﻣﻰﺗﻮاﻧﯿﺪ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
سبزیﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺸﮏ ﺑﻮدن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺬف ﻗﺴﻤﺖﻫﺎى اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺰى ﺗﺎزه ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرى ﺑﯿﺸﺘﺮى دارد.

در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن از ﻣﺰاﯾﺎى اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﺰىﻫﺎى ﺧﺸﮏ درویش ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻤﺎ در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﯿﺪ محصول منتخب خود را ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
تمامی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ و ﻣﻮادﻣﻌﺪﻧﻰ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺒﺰى ﺗﺎزه در ﺳﺒﺰى ﺧﺸﮏ درویش ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪراﺣﺘﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ آنﻫﺎ را ﺟﺬب ﮐﻨﺪ.
سهولت اﺳﺘﻔﺎده، ﯾﮑﻰ دﯾﮕﺮ از ﻣﺰاﯾﺎى اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﺰىﻫﺎى ﺧﺸﮏ درویش ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و دﯾﮕﺮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻧﮕﺮانِ کمبود وﻗﺖ و ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺳﺒﺰى ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ.
سبزىﻫﺎى ﺧﺸﮏ ﺷﺪه‌ی درویش داراى ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳبی ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﻘﺮون ﺑﻪﺻﺮﻓﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

دستور و ﺗﺮﮐﯿﺐ دﻗﯿﻖ و ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺒﺰى ﺑﻪ ﺧﻮﺷﻤﺰﮔﻰ قورمه سبزی ﻣﻰاﻓﺰاﯾﺪ.
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﻰ در ﺳﺒﺰى ﺗﺎزه ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﺮوﺷﻨﺪهﻫﺎ از ﻫﺮ ﺳﺒﺰى مقداری ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ‌ی ﺧﻮد درون سبد شما ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﻌﻢ ﻫﺮ دﻓﻌﻪ‌ی آن ﺑﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
رﻧﮓ ﻃﺒﯿﻌﻰ و راﯾﺤﻪ‌ی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از وﯾﮋﮔﻰﻫﺎى ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد آن اﺳﺖ.

سبزی خشک قورمه دروش شامل سبزیجاتی نظیر جعفری، گشنیز، تره و شنبلیه، است.

 

خواص سبزیجات موجود در سبزی خشک درویش ؛

گشنیز:  از خواص این گیاه می توان به کاهش اضطراب و بی خوابی، کاهش فشار خون، دفع سنگ کلیه و مثانه، رفع تجمع آب در بافت ها نام برد.

جعفری:  جعفری منبع ویتامین های A، C، K، و املاحی چون آهن و اسیدفولیک است و به کاهش فشار خون و اسید اوریک کمک می کند.

شوید:  این گیاه دارای آثار درمانی زیادی است در کمردردهای ناشی از گرفتگی عضلات کاربرد دارد. همچنین استفاده از شوید در کاهش چربی خون مفید است

تره: تره دارای منافع زیادی است و برای درمان بیماری های کبدی و روماتیسم بسیار موثر است. از نظر خواص غذایی شبیه سیر و پیاز است ولی طعم و بوی ملایم تری دارد.

اسفناج:  برگ اسفناج دارای طبیعت متعادل است و منبع ویتامین های A، B3، C، و املاح آهن و پتاسیم است. خواص اسفناج باعث مقوی بودن هرچه بیشتر غذای شما می شود .

جدول ویژگی‌ها

آخرین محصولات

41

پودر ژله سیب سزار

اطلاعات بیشتر
1

پودر ژله موزی سزار

اطلاعات بیشتر
61

پودر ژله انبه سزار

اطلاعات بیشتر
77

پودر ژله آناناس سزار

اطلاعات بیشتر
سبد خرید